Servicios
Documents relacionats

Recursos Humans

Per Decret de l'Alcaldia núm. 3344 de 26/12/2019, s'aprova l'oferta pública d'ocupació 2019, la qual es va publicar en BOP núm. 162 de 31/12/2019

Per Decret de l'Alcaldia núm. 2739, s'aprova l'oferta pública d'ocupació 2018, la qual es va publicar en el BOP núm. 153 de 22/12/2018, rectificada en BOP núm. 2 de 05/01/2019

Per Decret d'Alcaldia núm. 3291/2019, de 18/12/2019, s'han aprovat les bases generals indicades, les quals s'han publicat en el BOP núm. 8 de 18/01/2020 i extracte DOGV núm. 8732 de 04/02/2020.