Servicios
Documents relacionats

Normativa dels plenaris

CONCEPTE: el Ple és un òrgan necessari de l’Ajuntament, integrat per tots els regidors i les regidores, i presidit per l’alcalde.

COMPOSICIÓ: tots els grups polítics integrants de la corporació tindran dret a participar en aquest òrgan, mitjançant la presència de regidors que pertanyen a aquests.

La seua composició s’ajusta a la proporcionalitat entre els diferents grups polítics representats a la corporació. El Ple de l’Ajuntament de Vinaròs està constituït per 21 regidors i regidores que es distribueixen per grups polítics de la següent forma:

COMPETÈNCIES: entre les finalitats més principals, el Ple controla i fiscalitza els òrgans de govern municipals, aprova les ordenances, reglaments i altres disposicions de caràcter general, així com el pressuposts de l'Ajuntament. És competent per a elegir i destituir l’alcalde.

NORMATIVA APLICABLE:

Art. 20.1 a), 22 i 47 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

Arts 49-51 i 77-110 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Reglament Orgànic Municipal de Vinaròs